Yasaklar ardı ardına geliyor, toplantı, söz, nişan, öze gün..

Yasaklar ardı ardına geliyor, toplantı, söz, nişan, öze gün..

Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul’unun 2020/97 nolu kararı gereğinde Covid-19 Pandemisi Kapsamında Ek Tedbirler alındı. Buna göre denetimler arttırılacak, toplantı, ziyaret, özel gün gibi tüm etkinlikler Kasım ayı sonuna kadar yasaklandı.

Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurul kararı şöyle: “Covid­19 salgınının tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam ettiği ve vaka sayılarında ciddi artışların yaşandığı bilinmektedir. Ülkemizde alınan önlemlere ve yaygın bir şekilde yürütülen ikaz, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen son dönemde toplu ulaşım araçları, pazaryerleri, alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerler ile yine kişilerin yoğun olarak bir araya geldikleri toplantı, etkinlik ve her türlü ve benzer faaliyetlerden ötürü Covid-19 salgının yayılımının devam ettiği görülmektedir.

 

Bu nedenle pandeminin ilimizde kontrolüne yönelik olarak sosyal izolasyonun sağlanması ve yürütülen denetim faaliyetlerinin sayı ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak;

1-Kalabalıkların oluştuğu/oluşabileceği yukarıda belirtilen alanlar başta olmak üzere sahada denetim yapmakla görevli ekip sayılarının (emniyet, jandarma ve zabıta) azami ölçüde artırılması, kolluk görevlileri ve zabıta personelinin yanı sıra denetim ekiplerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından mümkün olan en fazla sayıda personelin görevlendirilmesine,

2- Bu amaçla yerel yönetimlerin imkanlarının da seferber edilmesine,

3-Özellikle işyeri ve cadde/sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilmesine,

4-Bu süreç içerisinde ev-akraba ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin, eğlence ve kutlama amaçlı toplanmaların (doğum günü partisi, altın-para günleri, söz nişan kutlamaları vb…) pandemi süresince yapılmaması konularında halkı bilgilendirici (sosyal medya, afiş, sms) faaliyetlerde bulunulmasına,

5-İl Sağlık Müdürlüğünün 06/10/2020 tarih ve E.959 sayılı, “Toplantı Salonları” konulu yazısı ekinde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberindeki tüm kriterler göz önüne alındığında ilimizdeki toplantı salonlarının kullanımının uygun olmadığı tespit edilmiş, COVİD-19 Yayılımını baskılayarak azaltmak ve ilçeler arası bulaş riskini önlemek amacıyla 18/10/2020 tarih ve 91 sayılı il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurul kararıyla İl idare Kurul Toplantısı ile İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı ertelenmiş olup;

1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha kanunun

 

  1. Maddesinde;

‘ 57 nci maddede zikredilenlerden başka her hangi bir hastalık istilai şekil aldığı veya böyle bir tehlike baş gösterdiği takdirde o hastalığın veya her hangi bir hastalık şeklinin memleketin her tarafında veya bir kısmında ihbarı mecburi olduğunu neşrü ilâna ve o hastalığa karşı bu kanunda mezkür tedabirin kaffesini veya bir kısmını tatbika Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti salahiyettardır.’

 

65.maddesinde;

‘ Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.’

 

66.Maddesinde;

‘ 65 inci maddede zikredilen tahkikat, sari ve istilai bir maraz zuhuru ihbar olunmadığı ve fakat Hükümetçe sari bir hastalık vukuundan şüphelenildiği takdirde dahi yapılabilir. Bu surette sari hastalık tetkikatı yapan sıhhat memurları lüzum gördükleri mahallerde hastaları veya maraz amillerini ve sebeplerini taharriye salahiyettardırlar.’

 

  1. Maddesinde;

‘ Sari ve salgın bir hastalığın vukuu tahakkuk eylediği takdirde sıhhat memurları derakap lazımgelen tedbirlerin ittihazına ve bütün idari makamlar bu tedbirlerin tatbik ve icrası hususunda muavenete mecburdurlar.’

 

  1. Maddesinde de;

‘ Sari ve salgın hastalıklardan birinin hüküm sürdüğü veya tehdit ettiği mahallerde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tasvibiyle bütün umumi mahallerde vuku bulacak içtimalar tahdit veya menolunabilir…’

Kanun hükümleri gereği siviltoplum kuruluşları, birlikler, odalar ve kooperatifler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları da dahil kamu ve özel sektörde gerçekleştirilecek olan geniş katılımlı toplantı, etkinlik vb. her türlü faaliyetlerin 2020 yılı Kasım ayına sonuna kadar yapılmamasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.”

Share This
COMMENTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*